Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία, 19-11- 2020                                                                                      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 28404
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
   

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
(Ανάρτηση στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου)

Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία    
Πληροφορίες    : Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο     : 213 2000456, 451, 459
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών συσκευών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου και του Ιατρού εργασίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας ».

Σχετ.: Η αριθ.18/24087/7-10-2020 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών συσκευών για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου και του Ιατρού εργασίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 3788,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

 Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.  

   Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

   Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και  Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με  την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας: Τηλ. 210.2793916 (Κο. Μιχάλη Σουρμελή η Λυκούργο Μυτιληναίο).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου   
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel