Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νέα Ιωνία, 8 Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          Αρ. Πρωτ.:29868                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
  
Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες: Ν. ΤΖΕΣ
Τηλέφωνο    : 213 2000459, 451, 456
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
(ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του
Δήμου Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 26898/09-11-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 8.155,59 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών(την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

     Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Δευτέρα, 14/12/2020 και ώρα 13:00μ.μ.

     Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

      Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ.Ασφαλιστική ενημερότητα
δ.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου  εκπροσώπου (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).
ε. Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη, ότι οι δυνάμει παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν εξ ολοκλήρου τις προδιαγραφές των προτύπων που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην δεύτερη ενότητα της με αριθ.πρωτ. 26898/09-11-2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: τηλ. 2132000476 (κος Κ. Σερπάνος).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου   
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel