Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία 26-4-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. πρωτ:  10506                                                    
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΠΟΛΙΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ                                                 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40                                                        
Τ. Κ. 142-34                                                                                     
Τηλ.: 2132000429
FAX: 210-2714090
email: mkaraf@neaionia.gr
Πληροφορίες : Καραφυλλή Μαρία                                

Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) άρθρο 76 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθετήθηκε  στον δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

•    Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
•    Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
•    Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
•    Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
•    Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
•    Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
•    Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
•    Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
•    Δημότες

Με την υπ΄ αριθ. 260/20-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, της οποίας η θητεία έληξε την  28-2-2017. Με σκοπό να συγκροτηθεί εκ νέου η ανωτέρω Επιτροπή, παρακαλούνται όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να καταθέσουν το αίτημα τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου  μέχρι 12/5/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window