Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Ιωνία          30/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    Αρ.Πρωτ.: 
   
ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Ι.Παπαδόπουλος   
Τηλ.: 213 2000487-427   
e-mail: it@neaionia.gr               

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια 6 laptops με ακουστικά κεφαλής και 35 tablets βάσει της υπ. αριθμ. 17486/2020 επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020 14:30. Απόδειξη εμπρόθεσμης κατάθεσης αποτελεί το αποδεικτικό παραλαβής.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

Ανδρέας Κατσορίδας    Φωτεινή Παπαδοπούλου    Άγγελος Κουσουνής

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel