Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία, 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.: 21124
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ         ΠΡΟΣ:
                                                                                              Κάθε Ενδιαφερόμενο
                                                                           (ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου   
                                                                              Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)

Ταχ. Δ/νση    : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες: Σ. Προβίδας
Τηλέφωνο     : 213. 2000451, 456, 459
Fax    : 210. 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υφιστάμενης άδειας λογισμικού: «SCADA Pro» (μετάβαση από την έκδοση ν.16, στην έκδοση ν.20), για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 12993/12-06-2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υφιστάμενης άδειας λογισμικού: «SCADA Pro» (μετάβαση από την έκδοση ν.16, στην έκδοση ν.20), για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 979,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο τις οικονομικές προσφορές σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία) συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα και της σχετικής μελέτης έως και την Τρίτη, 15/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.
Περαιτέρω, οι οικονομικές σας προσφορές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 9 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, με την οποία προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου για τους λόγους αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων να μην χρήζουν εφαρμογής σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τον κ.Αριστείδη Πασχαλίδη: τηλ. 213.2000494 .

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL):www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Δείτε τη σχετική μελέτη εδώ

            
   

Μοιραστείτε
Close Search Window