Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: 6Α5ΔΩΚΥ-4ΩΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                     Νέα Ιωνία, 17 Μαΐου 2021
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.: 11235
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   
Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Τηλέφωνο     : 213 2000451, 456, 459
E-mail    : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 59.860,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 74.226,40 ευρώ (αριθ. πρωτ. 11202/17-05-2021 διακήρυξη – ΑΔΑΜ: 21PROC008611677).
    Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη θα αναρτηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω του επίσημου ιστότοπου της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Κωδικοί C.P.V.: 30213300-8, 30232100-5, 32342100-3, 30121100-4, 32413100-2, 32420000-3, 30213100-6, 30231310-3, 30191400-8 & 50111100-7.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (επί της οδού οδός  Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου – Ν. Ιωνία), την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού/έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής, από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστόν έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για ένα (1) ΤΜΗΜΑ ή και περισσότερα, είτε για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ της εν λόγω προμήθειας, αρκεί να προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που συνθέτουν κάθε ένα από αυτά.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2%, υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που θα συμμετέχουν (με ανάλογη στρογγυλοποίηση), ήτοι ποσού 549,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 1, 160,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 2, 488,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 3 και 1.197,00 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Δαπάνη δημοσίευσης: Η δημοσίευση στον ελληνικό τύπο βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο και σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός (1) αναδόχου, η δαπάνη θα επιμεριστεί αναλογικά.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στοιχεία επικοινωνίας: 213 2000451, 459, e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι: κος Ν. Τζες, κα Ρ. Σταθακοπούλου).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ πατήστε εδω [doc] ή [pdf]
Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ πατήστε εδω [doc] ή [xls]

 

 

 

Κοινοποίηση:   
Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel