Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νέα Ιωνία, 14 Μαΐου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 11146                                                             
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
(ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του
Δήμου Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)

Ταχ. Δ/νση    : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες :  Σ. Προβίδας
Τηλέφωνο     : 213. 2000451, 456, 459
E-mail    : procurement@neaionia.gr
    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση πάγιου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού δικτύου – συστήματος άρδευσης».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 8782/13-04-2021 μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση πάγιου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού δικτύου – συστήματος άρδευσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.161,68 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
   Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο τις οικονομικές προσφορές σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ.: 142 34, Νέα Ιωνία) συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα και της σχετικής μελέτης έως και την Πέμπτη, 20/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
   Περαιτέρω, οι οικονομικές σας προσφορές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, όπου δεν θα ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του οικονομικού σας φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
   Μετά την αξιολόγηση των κατατεθέντων προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο επιλεγείς μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή του.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση,
αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
«αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι τα προς προμήθεια είδη θα πληρούν εξ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 8782/13-04-2021 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, όλα τα προμηθευόμενα είδη (πάγιος εξοπλισμός, αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά) θα είναι γνήσια – αυθεντικά, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατάλληλα συσκευασμένα στη συσκευασία που προβλέπεται, αναγνωρισμένης εργοστασιακής προέλευσης ή επίσημου εργοστασιακού προμηθευτή, ενώ ως προς τον τύπο θα είναι ακριβώς σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται για αυτά στην οικεία μελέτη».

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου: τηλ. 210. 2756000 (κ. Δημήτριος Ζαρίφης).

   Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                    
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   
         

            
    

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel