Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία,  29 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.:  26411  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   

ΠΡΟΣ:    Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες:  Ρ. Σταθακοπούλου
Τηλέφωνο     : 213 2000451, 456, 459
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, έτους 2020, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 17.715,26 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 25974/23-10-2020 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
    Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου), μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας». Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
    Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και την Πέμπτη, 05/11/2020 και ώρα 14:30.
    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου [ημερ. έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του]. Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης του, δύναται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
    Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ..Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου  εκπροσώπου (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ – ΦΕΚ σύστασης).
    Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: τηλ. 2132000459, -451 (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ν. Τζες, κα Ρ. Σταθακοπούλου).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών  ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριστείδης Χατζησαββίδης

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε ΕΔΩ

Εσωτερική Διανομή:
•    Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
•    Γενική Γραμματέα
•    Αντιδήμαρχο Οικονομικών
•    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
•    Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   
    

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel