Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία, 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 22364
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Ρ. Σταθακοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2000556, 451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του, εκτιμώμενης αξίας 20.829,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.998,96), ήτοι συνολικής δαπάνης 25.827,96 ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 17019/03-08-2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολικά προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου), μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας». Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και την Τρίτη, 28/09/2021 και ώρα 14:00.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ημερ/νια έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης του, δύναται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: «ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ – ΦΕΚ σύστασης).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής: τηλ. 2132000494,-427, αρμόδιοι κ.κ. Α. Πασχαλίδης, Μ. Σταθόπουλος.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): neaionia.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριστείδης Χατζησαββίδης

 

Για ΜΕΛΕΤΗ πατήστε εδώ για [PDF], [WORD]

Πατήστε για ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Εσωτερική Διανομή:
• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
• Γενική Γραμματέα
• Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής
• Αντιδήμαρχο Οικονομικών
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
• Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window