Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα Ιωνία, 28/07/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                             Αρ. Πρωτ:17934
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Λ. Πολύζος
Τηλέφ. : 2132000557-459
ΦΑΞ : 2102776131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού σύμβασης 59.520,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Για λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη ενιαίου και συνολικού τρόπου υλοποίησης των απαιτούμενων Φάσεων της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, με την χρονική αλληλουχία των Φάσεων και των επιμέρους ενεργειών (με εμφανείς τις επαλληλίες και εξαρτήσεις αυτών) και με την ανάγκη ύπαρξης ενιαίου σχήματος διοίκησης και συντονισμού των ενεργειών, προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα υπηρεσία εντέχνως και εμπρόθεσμα, γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης και αποκλείονται όσες αφορούν μόνο σε μέρος αυτού.
Οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, οφείλουν να έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών υλοποίησης της σύμβασης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

Α/Α CPV  Είδη/υπηρεσίες Ποσότητα
1 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ€  Κόστος χωρίς ΦΠΑ, € Κόστος με ΦΠΑ, €
48.000,00 11.520,00 59.520,00

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν της Ένταξης της πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021», βάσει της υπ’ αριθ.: 201.6/20202 / 23-12-20 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/08/2021 και ώρα 10:30 π.μ.
i. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα στην έδρα του Δήμου Νέας Ιωνίας, που βρίσκεται επί της οδού οδός Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, Τ.Κ. 14234 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.).
ii. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, αποστέλλει το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου-ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση του φακέλου που περιλαμβάνει και την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της σχετικής Διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω έντυπης αλληλογραφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό :

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, 14234 Νέα Ιωνία, (Δημοτικό Κατάστημα)
  • Στο Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213.2000459-456, (Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών)
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): l.polyzos@neaionia.gr, n.tzes@neaionia.gr
    από τους υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ESPD-REQUEST (PDF)
ESPD-REQUEST (XML)

Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη (PDF)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel