Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 282:  Έγκριση μελέτης του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017».  Αναλυτικά  
Πράξη 283:  Εγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρ. οχημάτων.  Αναλυτικά
Πράξη 284:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Β’ τρίμηνο.  Αναλυτικά
Πράξη 285:  «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2021».  Αναλυτικά
Πράξη 286:  Eξώδικη διαμαρτυρία στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο « INNOVATECH LIFT”.  Αναλυτικά
Πράξη 287:  Λήψη Απόφασης για την έγκριση των τριμηνιαίων καταστάσεων Β΄ τριμήνου 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».    Αναλυτικά
Πράξη 288:  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021».  Αναλυτικά
Πράξη 289:  Ταμειακός απολογισμός οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας.  Αναλυτικά  
Πράξη 290:  «Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η, και 6η μηνιαία κατανομή έτους2021.   Αναλυτικά
Πράξη 291:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ζ’ κατανομή έτους 2021».  Αναλυτικά
Πράξη 292:  «Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού 972.000,00€ σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας έτους 2021».    Αναλυτικά
Πράξη 293:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6463.0001, με τίτλο: «Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων», συνολικού ύψους 998,20 €, με το Φ.Π.Α. 24% για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες που αφορούν την προώθηση των εμβολιασμών.  Αναλυτικά  

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window