Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                   Νέα Ιωνία 6 / 12 / 2021
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. Πρωτ.: 138
Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 213 2000 462

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης χώρου για τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή αναψυκτικών-χυμών, νερού και σνακ στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο Β΄Αθήνας (Νέας Ιωνίας) στην οδό Αλέκου Παναγούλη αριθ. 6 στην Νέα Ιωνία.

Ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :
1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Την υπ. Αριθμ. 43/2021 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση όρων για τη διενέργεια προκήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας .

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1) Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , για την διετή ( 2) εκμίσθωση χώρου στο στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο Β΄Αθήνας (Νέας Ιωνίας) στην οδό Αλέκου Παναγούλη αριθ. 6 για την τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή νερού , αναψυκτικών-χυμων και σνακ κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους της 43 /2021 Πράξης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Η Πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13 /12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.30 μμ στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος .
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο : 2132000462
Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος :Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ 13/12/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

Απόσπασμα πρακτικών σχολικής επιτροπής (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window