Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία 19 / 5 / 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.                                                                    Αρ. Πρωτ.: 11675
Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Το υπ. Αριθμ. 17 /2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 8.928 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 17/2022 Πράξης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της με αριθμό πρωτοκόλλου 36/2022 μελέτης Τμήματος Παιδείας

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27ην Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00 μ.μ. στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40–Α όροφος .
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ουρανία Χρυσανθοπούλου

 

Για την Μελέτη (.pdf) πατήστε εδώ

Για το Απόσπασμα Πρακτικών (.pdf) πατήστε εδώ

Για την Περίληψη (.doc) δείτε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window