Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 186:    «Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιφανείας 18,00 τ.μ έμπροσθεν του Δημοτικού Σταδίου (Γυμναστηρίου) για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας «GREATEST DAYS».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 187:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6265.0001, 15.6265.0001, 20.6265.0002 για Συντήρηση πυροσβεστήρων 2022-2023 Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 188:    «Έγκριση και καθορισμός των όρων της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/16 για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 189:    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας το καλοκαίρι του έτους 2022 και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 190:    «Ορισμός Δικηγόρου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 191:    Aίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Πράξη 192:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσού 124.690,00€ ώς -Β’ κατανομή έτους 2022».      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel