Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                     

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    Νέα Ιωνία    7   /  10  / 2020
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                
   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 
                        Ν.Π.Δ.Δ.                                                  Αρ. Πρωτ.:    217
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

                                  
                                                                  

Ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
 3) Η υπ. Αριθμ.  51 /2020 Πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού ανώτατου προϋπολογισμού ποσού 2500 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
                                                       

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

   
Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία συντήρησης-επισκευής-αναγόμωσης των εγκατεστημένων πυροσβεστήρων των σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της  51 /2020 Πράξης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 22594/2020 μελέτης Τμήματος Παιδείας

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/10/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 1.30 μ.μ. στα γραφεία της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος

4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462

                             Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ουρανία Χρυσανθοπούλου

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel