Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                     Νέα Ιωνία  19/09/2023
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                        Ν.Π.Δ.Δ.
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :
1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Η υπ. Αριθμ.  18/2023 Πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 2480 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία ετων 2023-2024 συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 18/2023 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 24595 /2023 μελέτης Τμήματος Παιδείας
Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/9/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00 μμ στα γραφεία της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.  Η  αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
                             Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑ

 

Πατήστε ΕΔΩ για την:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window