Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                     

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                      Νέα Ιωνία     7/10/2020
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                
   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 
                        Ν.Π.Δ.Δ.                                                    Αρ. Πρωτ.:     215
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                  

Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :
 

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
 3) Το υπ. Αριθμ.  52/2020 Πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού  1.500,4 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
                                                       

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι    

1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης των σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 52/2020 Πράξης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της με αριθμό πρωτοκόλλου 22590/2020 μελέτης Τμ. Παιδείας
Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00 μ.μ. στα γραφεία της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
                            Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ      
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ουρανία  Χρυσανθοπούλου

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel