Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: ΨΣΑ6ΩΚΥ-ΠΣΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία, 19/10/22
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                               Αρ. Πρωτ/λλου 25546
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 434.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

Α/Α Περιγραφή Κόστος
1 Αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών έργων 43.637,64
2 Αρχιτεκτονική μελέτη και έργων διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων 155.696,69
3 Στατική μελέτη κτηριακών έργων 26.737,69
4 Η/Μ μελέτη κτηριακών έργων 18.308,02
5 Η/Μ μελέτη οδικών έργων 37.423,50
6 Τεύχη δημοπράτησης (1,2,3,4,5) Χ 8% 22.544,28
ΣΥΝΟΛΟ 304.347,82
Απρόβλεπτα 15%
(άρθρο 53 περ. 8α’ του ν. 4412/2016)
45.652,18
Άθροισμα 350.000,00
ΦΠΑ 24%
84.000,00
Γενικό Σύνολο (ΕΥΡΩ)
434.000,00

Κωδικοί CPV του έργου είναι:
71250000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
71322000-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
71321000-4ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
71330000-0 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

   Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 με Κ.Α.: 64.7413.0003 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όπως ειδικότερα αναλύεται στην σχετική διακήρυξη.
Δεν προβλέπετε χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
   Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 06.12.2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.
   Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί να γίνει την 08.12.2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00π.μ.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην εθνική διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας , όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ.71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 39 του Π.Δ.71/2019, όπως ισχύει). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

   Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α)Την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι: Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με το 25% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά το άθροισμα του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των μελών της ένωσης.
(β) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 25, παρ.2.α) και των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 71/2019 σε κάθε κατηγορία μελέτης του άρθρου 12.1 της παρούσας, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ.71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 39 του Π.Δ.71/2019, όπως ισχύει)*. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(γ) Γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιρειών/γραφείων Μελετών, ως εξής:
Κατηγορία 6: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων – πτυχίο Β τάξης και άνω
Κατηγορία 7: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) – πτυχίο Δ τάξης και άνω
Κατηγορία 8: Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) – πτυχίο Β τάξης και άνω
Κατηγορία 9: Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες. Αφορά σε κτηριακό έργο και στο σύνολο της ανάπλασης της περιοχής – πτυχίο Γ τάξης και άνω

   Ως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι οκταεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας, εγγεγραμμένος στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις παραπάνω κατηγορίες.
Επιπλέον θα πρέπει να έχει συνάψει την τελευταία τριετία (2019-2021) κατ’ ελάχιστο μία παρόμοια σύμβαση εκπόνησης μελέτης της αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Κατηγορία 6: Μία τουλάχιστον μελέτη για κτήριο με χρήση πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσείο, πολιτιστικό κέντρο, κλπ.) και συνολικού προϋπολογισμού εργασιών τουλάχιστον 500.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Κατηγορία 7: Μία τουλάχιστον μελέτη ανάπλασης αστικής περιοχής επιφάνειας τουλάχιστον 25.000,00m2.
Κατηγορία 8: Μία τουλάχιστον μελέτη για κτήριο με χρήση πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσείο, πολιτιστικό κέντρο, κλπ.) και συνολικού προϋπολογισμού εργασιών τουλάχιστον 500.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Κατηγορία 9: Μία τουλάχιστον μελέτη για κτήριο με χρήση πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσείο, πολιτιστικό κέντρο, κλπ.) και συνολικού προϋπολογισμού εργασιών τουλάχιστον 500.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

   Το σύνολο των παραπάνω συμβάσεων θα πρέπει να έχουν συναφθεί την τελευταία τριετία (2019-2021) και να έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Ακόμη:
Εφόσον πρόκειται για εταιρεία θα πρέπει:
– να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής του συνόλου των παραπάνω μελετών
– να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα ISO 14001:2015 στο πεδίο εφαρμογής του συνόλου των παραπάνω μελετών
Εφόσον πρόκειται για κοινοπραξία μελετητών θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας
– να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής του συνόλου των παραπάνω μελετών
– να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα ISO 14001:2015 στο πεδίο εφαρμογής του συνόλου των παραπάνω μελετών
(δ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 7.000,00 €.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Χατζησαββίδης

 

 

 

Πατήστε εδώ για τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window