Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                     

ΑΔΑ: ΩΜΗΧΩΚΥ-Φ6Τ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία,   5/3/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                             Αριθ. Πρωτ.: 5964
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40
Αρμόδια Υπάλληλος:  Α. Γαλάτου
Τηλ. 213 2000470

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 7-6-2010/ τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4558/2018,  σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 2 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 134/Α’/2018) σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Νέας Ιωνίας αντιστοιχούν έξι (6) θέσεις Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Ιωνίας έχουν καλυφθεί οι τέσσερις (4) από τις έξι (6) δικαιούμενες θέσεις Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των Αντιδημάρχων.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄, ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄ & ΦΕΚ 4268/22-11-2019/τ.Β΄).
6. Την με αριθμ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική  εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5757/3-3-2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, για την παροχή συμβουλών επί νομικών θεμάτων απευθείας στη Δήμαρχο καθόσον ο Δήμος στερείται  δικηγόρο παρ΄ Αρείου Πάγου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
      Την πρόθεσή μας για την πλήρωση μιας θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Συνεργάτη  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από πρόσωπο το οποίο θα έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα, με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί νομικών θεμάτων απευθείας στη δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
2.Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών Επιστημών, σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου από την οποία να προκύπτει ότι είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο προκειμένου να παρίσταται στα Ανώτατα Δικαστήρια εφόσον ο Δήμος δεν απασχολεί Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.
4.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
    Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής
2.    Βιογραφικό σημείωμα
3.    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
4.    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων
5.    Αποδεικτικά εμπειρίας ή επιστημονικής ενασχόλησης
6.    Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 12 έως 17 του Ν. 3584/2007.
   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ. έως 15.00 μμ.,  είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία 14234, τηλ. επικοινωνίας 213 2000470).
   Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη ενεργείται  από το Δήμαρχο, ο οποίος  προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

    

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

    

           Εσωτ. Διανομή :
1.    Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2.     Γεν. Γραμματέας           

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window