Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                       Νέα Ιωνία 26 / 8 / 2022
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. Πρωτ.: 77
Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Η υπ. Αριθμ. 24 /2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 6.820 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την εργασία επισκευής του ανελκυστήρα του σχολικού κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας , σύμφωνα με τους όρους της 24/2022 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 74 /2022 μελέτης Τμήματος Παιδείας

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2/9/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μμ στα γραφεία της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή. Η αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462

Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑ

 

Για την Περίληψη της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για την Έκθεση – Συγγραφή Υποχρεώσεων πατήστε εδώ

Για το Απόσπασμα Πρακτικών πατήστε εδώ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window