Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία, 19 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 9298
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
 
ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο
(ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου   
        Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)

Ταχ. Δ/νση    : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες: Σ. Προβίδας
Τηλέφωνο     : 213. 2000451, 456, 459
E-mail    : procurement@neaionia.gr
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού υφιστάμενων δένδρων νεραντζιάς σε λεμονιά, καθώς και παρακολούθηση – φροντίδα αυτών».
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 7583/30-03-2021 μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού υφιστάμενων δένδρων νεραντζιάς σε λεμονιά, καθώς και παρακολούθηση – φροντίδα αυτών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο τις οικονομικές προσφορές σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο  (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ.: 142 34, Νέα Ιωνία) συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα και της σχετικής μελέτης έως και την Δευτέρα, 26/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Περαιτέρω, οι οικονομικές σας προσφορές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, όπου δεν θα ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του οικονομικού σας φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Μετά την αξιολόγηση των κατατεθέντων προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή του.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
 «ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι τα οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν εξ ολοκλήρου τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 7583/30-03-2021 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα είναι σύμφωνες με τα διδάγματα και τις πρακτικές της γεωπονικής επιστήμης. Περαιτέρω, η καταβολή της αξίας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος), ότι υπήρξε τουλάχιστον 80% επιτυχία επί των εμβολιαστικών παρεμβάσεων».
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος: τηλ. 210. 2756000 (κ. Ανδρέας Κατσορίδας).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL):www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

             ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Δείτε τη σχετική μελέτη εδώ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                   
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   
       
   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel