Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία: 28 / 11 / 2018
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ. πρωτ:    27463  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ.  Απόφασης: 572

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
•    Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
•    Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), για τον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  67.134 κατοίκους.
•    Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59
 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήμαρχοι.
•    Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017)
« Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων».
•    Την υπ΄ αριθ. 47/5232/28-2-2017 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/8/2019.
•    Την υπ΄ αριθ. 27202/26-11-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Φιλίππας Αθυμαρίτου από τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας.
•    Την υπ΄ αριθ. 569/27204/26-11-2018 απόφασή μας με την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω παραίτηση.
•    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου    ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ,   ΦΕΚ 3264/Β΄/20-12-13, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 510/Β΄/29-2-2016 και το ΦΕΚ 3539/Β΄/10-10-2017.
•    Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ακιανίδου Όλγα, Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των γραφείων και τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, (εκτός του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης-Πολιτισμού και σχολικών Επιτροπών και των Αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το άρθρο 75 παρ. ε Ν. 3463/2006 (τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 3 Β, εδ. 7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25 του Ν. 3852/2010.
Η Ανωτέρω Αντιδήμαρχος επίσης θα ασκεί  την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που της εκχωρούνται.
 

Η θητεία της ανωτέρω λήγει την 31/8/2019.
Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων. 
Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος της  Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο Δήμαρχος.
Στην ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των  παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

  Κοινοποίηση:
-Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
-Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
-Αρμόδια Αντιδημάρχους                                   

Μοιραστείτε
Close Search Window