Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                                          ΑΔΑ: ΩΝΠ7ΩΚΥ-3ΑΤ
                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ν. Ιωνία  26/11/2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 569
Αριθ. Πρωτ:  27204

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1.    Την υπ΄ αριθ. 47/5232/28-2-2017 απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχου.
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010 και την υπ΄ αριθ. 184/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμακίου 1.
3.    Την υπ΄αριθ.  27204/26-11-2018 αίτηση  παραίτησης της κ. Αθυμαρίτου Φιλίππας  από τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση της κ. Αθυμαρίτου Φιλίππας, από  τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας.
Οι αρμοδιότητες που τις είχαν ανατεθεί με την υπ΄ αριθ. 47/5232/28-2-2017 απόφαση θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοινοποίηση: 
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
3.    Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
4.    Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.    Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
6.    κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα

      

Μοιραστείτε
Close Search Window