Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                        ΑΔΑ: Ω28ΞΩΚΥ-Μ41                                                                
                                                                                                                           
                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Νέα  Ιωνία 15/9/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 369
Αριθ. Πρωτ: 26570

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περιπτ. ι΄της παρ. 1 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011 τεύχος Α΄).
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
           
-Ορίζει τον κο   Κυριακόπουλο Ξενοφών  εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει  την εποπτεία και  την διαχείρηση του Πολιτιστικού Πολύκεντρου   Δημοτικού Κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΑ».

Η ανάθεση των καθηκόντων  έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                               

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

ΚΟΙΝ: 
– Γραφείο Δημάρχου
-Γρ. Γεν. Γραμματέα
-Αντιδήμαρχοι Ν. Ιωνίας
– Δ/νσεις και τμήματα
– Οριζόμενο  Δημοτ. Συμβουλο

 

Μοιραστείτε
Close Search Window