Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 11-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 21452

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
    
       Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020-2021 για τον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και τα Ν.Π.Δ.Δ. του εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 398.048,51 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 95.531,64 € ήτοι συνολικής δαπάνης της προμήθειας ποσού 493.580,15 €
 
 (CPV) 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
(CPV) 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη».
(CPV) 09135100-5, με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης»
(CPV) 09211100-2, με τίτλο «Έλαια κινητήρων».
(CPV) 09211600-7, με τίτλο «Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων».
(CPV) 09211400-5, με τίτλο «Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών».
(CPV) 24951000-5, με τίτλο «Γράσα και λιπαντικά».
(CPV) 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
    Α Τμήμα : Α1-Αμόλυβδη βενζίνη & Α2-Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα και Μηχανήματα
    Β Τμήμα : Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Ν.Π.Δ.Δ
    Γ Τμήμα : Λιπαντικά & Βιοκαύσιμο για τα οχήματα και Μηχανήματα της διεύθυνσης περιβάλλοντος.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ.96993).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
   Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.980,50 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης.

Συγκεκριμένα, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το 1ο Τμήμα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 2.756,70 Ευρώ.

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το 2ο Τμήμα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 1.064,00 Ευρώ.

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το 3ο Τμήμα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 159,80 Ευρώ.

   Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής: (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).
1)    Για το 1ο & 2ο τμήμα η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής (www. fuelprices. gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014).
2)    Για το 3ο τμήμα η τιμή προσφοράς θα δοθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (προσφορά σε τιμή μονάδας) (Λιπαντικά & Βιοκαυσιμο για τα οχήματα και Μηχανήματα της διεύθυνσης περιβάλλοντος).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, η  περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα, όπως περιγράφονται παραπάνω και αναλυτικά στην με αριθ.  πρωτ.16116/27-07-2020 ενιαία μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

   Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
   Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρος Πολύζος, τηλ.: 213 2000456).

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ESPD πατήστε εδώ σε [PDF]   ή σε   [XML]
 

Μοιραστείτε
Close Search Window