Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία, 03.11.2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ/λλου 26213
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 375.273,03 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (πλην ΦΠΑ 302.639,54 €). Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓE-ΟΕ, απροβλέπτων, απολογιστικών και πρόβλεψη αναθεώρησης, το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αξίας 197.711,83 € και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αξίας 21.183,05 €. Τα απολογιστικά με όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) είναι 4.419,19€, η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών είναι 1.180,00 € και ο ΦΠΑ 72.633,49 €. Κωδικός CPV του έργου είναι ο 45259000-7(Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων). Το έργο έχει προθεσμία δώδεκα μηνών.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην εθνική διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi).
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις ως άνω κατηγορίες έργων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 6.052,79 € και ισχύος τουλάχιστον έως 22.01.2023.

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ.Χατζησαββίδης

 

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

03_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

04_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

05_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

06_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

07_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

08_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

09_ΕΣΥ

10_ΓΣΥ

11_Σ.Α.Υ.

12_Φ.Α.Υ.

espd-request

espd-request.xml

Μοιραστείτε
Close Search Window