Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 802.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πλην Φ.Π.Α. 646.774,19 €). Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αξίας 642.388,87 € και απολογιστικώς χρεούμενες εργασίες αξίας 4.385,32 €. Ο ΦΠΑ είναι 155.225,81 €. Κωδικός CPV του έργου είναι ο 45236110-4 (Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού). Το έργο έχει προθεσμία πέντε μηνών. Περιοχή εκτελέσεως του έργου είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (NUTS: EL301). Το έργο χρηματοδοτείται εξ εσόδων εκ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ).
   Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν εκ της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ή εκ της ιστοσελίδος «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis). Στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός διακρίνεται υπό τον αύξοντα αριθμό 201996.
   Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
   Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.
   Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.
   Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και είναι εγκατεστημένα:
α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
   Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή σε Μητρώο Περιφερειακής Ενότητος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου (π.χ. κοινοπραξία).
   Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 21 Ν. 4782/2021, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγυήσεως ύψους 12.935,48 € και ισχύος τουλάχιστον έως 07.10.2024.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Α. Χατζησαββίδης
Μοιραστείτε
Close Search Window