Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Νέα  Ιωνία  11 / 05 / 2009
Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                    Αριθμ. Πρωτ. 221

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για τη «Μίσθωση πούλμαν μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Ιωνίας και των παραρτημάτων του σε θαλάσσια μπάνια στον Τύμβο του Μαραθώνα  κατά το έτος 2009», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ. 17/07.05.2009 Πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και την με αρ. 3/2009 μελέτη του Κ.Α.Π.Η..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Ιωνίας  (Φιλελλήνων 1 & Δ. Σολωμού Νέα Ιωνία) την 25η του μηνός Μαΐου 2009 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00΄ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11.00΄.
 Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 1.000,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα θα παρέχονται γραπτές διευκρινίσεις μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί γραπτά ερωτήματα για το διαγωνισμό.
Τα ερωτήματα μπορούν να κατατεθούν  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διοικητική Υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Ιωνίας – Φιλελλήνων 1 & Δ. Σολωμού, τηλ. 2102794733 και 2102798004, FAX 2102794733.
                                                                                        

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κ.Α.Π.Η.
                                                                         ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window