Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                                Νέα  Ιωνία     26  / 11 / 2013
Δ/νση Οικονομικών                                                           Αρ. Πρωτ.    43348
Τμήμα Προμηθειών
                                                   
                                         

                                                                       ΠΡΟΣ:  Διευθύνσεις & Τμήματα Δήμου
                                                                               
                                                                                           

ΘΕΜΑ : ΚΛΗΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2014

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών βάσει του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014,
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών ( Διενέργειας , αξιολόγησης και παραλαβής ) των διαγωνισμών  που θα διεξαχθούν  βάσει του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικού την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. θα διενεργήσει κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ στο Τμήμα Πληροφορικής για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις  Επιτροπές  των διαγωνισμών  ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους :
Α)  Νίκο Παπαδόπουλο – Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού
Β)  Γεώργιος Κοπανιάς – Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής
Γ)   Στάθης Αντώνιος – Προϊστάμενος  Τμήματος  Προμηθειών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου

Μοιραστείτε
Close Search Window