Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία  02/12 /2013
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. πρωτ:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες:ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.
Τηλέφωνο: 2132000516-429
                  

 

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση για την Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας

                                    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίασή της στο Δημοτικό Κατάστημα Ν Ιωνίας, στις 7/10/2013 ημέρα Δευτέρα, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 33906/23-9-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την μελέτη που αφορά στην «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ελεγχόμενης
    Στάθμευσης στο Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας»
3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες  με ενδιαφερόμενους πολίτες το παρακάτω θέμα « Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας».
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

                                                                             Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Συνημμένα :

1.υπ΄αριθμ. 180/7-10-2013  Πράξη Ποιότητας Ζωής- πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window