Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία,  29.11.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ/λλου: 43945 
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα :   
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – υπηρεσίες τεχνικού / ενεργειακού συμβούλου – έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», προϋπολογισμού 42.261,93 €.

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού και αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο επιγράφεται «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4) Την παράγραφο 1 άρθρου 83 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και την υπ’ αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1291), βάσει των οποίων α΄ επιτρέπεται η ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών με πρόχειρο διαγωνισμό (συνοπτική διαδικασία) και β΄ ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή.


ανακοινούμε
ότι την Τετάρτη 4.12.2013 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον α΄ όροφο του Δημαρχείου, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.
 Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. (3) σχετικής διατάξεως.
 Η παρούσα να αναρτηθή στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               Ο Διευθυντής

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                                           Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/Υποέργο 8» 
γ) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
δ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών                                                                                Δημήτριος Αθανασίου
ε) Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window