Ανακοινώσεις|

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Ιωνία, 22.11.2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ/λλου 28742
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών και Κατασκευής Έργων
Ταχ. Δ/νση :Αγ. Γεωργίου 40
και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες :Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο :213-2000.440
Ηλ. δ/νση :ghoud@neaionia.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας:210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1».

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1» βάσει άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό ετροποποιήθη δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
4) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ανακοινούμε

ότι την Πέμπτη 24.11.2022 και ώρα 8:30 π.μ. η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει στα ευρισκόμενα στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου γραφεία αυτής δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη κατά τις ως άνω διατάξεις των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωματικών εξ υπαλλήλων μελών της επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
γ) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 25/2015
δ) Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel