2017, Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία, 20.7.2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ/λλου 17115

Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα :
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40
και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Ηλ. δ/νση : ghoud@neaionia.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του εν θέματι έργου, βάσει άρθρου 136 Ν. 4412/2016, παρ. 2.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ανακοινούμε

ότι την Παρασκευή 23.7.2019 και ώρα 9:00 π.μ. η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει στο ευρισκόμενο στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο της δημόσια κλήρωση κατά τις ως άνω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της τριμελούς επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του εν θέματι έργου.
Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 2/2021
γ) Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel