Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 275: Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 276: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, διαγωνιζόμενων σε Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  του Δήμου Νέας Ιωνίας». δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 277: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ». δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 278: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ». δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 279: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2021 του ΟΠΑΝ». δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 280: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2021 του ΚΕΜΙΠΟ». δείτε αναλυτικά Εδώ

Πράξη 281: Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής  διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, από την Αττική οδό,  για το οικονομικό έτος  2021. δείτε αναλυτικά Εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window