Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία,   21/07/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αρ. Πρωτ.   17234
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρη
Τηλέφωνο: 2132000439
e-mail: mconl@neaionia.gr

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου:« Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»
2) Κατά παράγραφο 1, περ. στ΄, υποπερ. i, άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως έχει τούτο μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού (άρθρου 40, παρ. 1, Ν. 4735/2020), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για «την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
3) Βάσει του Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 9α,γ η επιτροπή διαγωνισμού μελετών προϋπολογισμού έως 1.000.000 € πλέον ΦΠΑ αποτελείται από δυο τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και ένα από τα μέλη με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Κατά παρ. 10 του αυτού άρθρου, προηγείται της κληρώσεως δημοσιοποίηση των στοιχείων του έργου στις ιστοσελίδες του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι την Τρίτη 27.07.2021, ώρα 11:00 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διενεργήσει στα γραφεία της, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας, δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου:« Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel