Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: 9ΛΚΓΩΚΥ-ΛΑ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία, 23 Δεκεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 30814
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 213 2000459, 456, 451
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της «Προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δήμου Νέας Ιωνίας [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»]», συνολικής δαπάνης 82.558,92 ευρώ, με το Φ.Π.Α. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 149254.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.
Κωδικοί CPV : 39515100-6 : «Κουρτίνες», 37520000-9: «Παιδικά παιχνίδια», 39161000-8: «Έπιπλα παιδικού σταθμού», 39221000-7: «Εξοπλισμός μαγειρείου», 42513290-4: «Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός», 39713430-6: «Ηλεκτρικές σκούπες», 39711300-2: «Ηλεκτροθερμικές συσκευές», 42959000-3: «Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου», 39220000-0: «Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας», 42512200-0: «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου», 37535200-9: «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 39711130-9: «Ψυγεία», 39711120-6: «Καταψύκτες», 42716120-5: «Πλυντήρια ρούχων», 39522120-4: «Τέντες», 09331100-9: «Ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή θερμότητας», 30191000-4: «Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα».
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η Παρασκευή, 24/12/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 14/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις [4] εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη, 20/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται αποδεκτές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ (για τα είδη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3 & 6) ή/και περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή/και (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ συμμετοχής. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον εννέα [9] μήνες, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου, καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2000459, 456 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κος Νικόλαος Τζες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Διαβάστε εδώ για: 

Διακήρυξη

Μελέτη

ΕΕΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

Κοινοποίηση:
Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ»

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window