Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    ΑΔΑ:9ΞΖΤΩΚΥ-85Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Α.Π.:22527/03-8-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 7-6-2010/ τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4558/2018,  σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 2 του ν. 3852/2010,όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α΄).
3.Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 134/Α’/2018) σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Νέας Ιωνίας αντιστοιχούν έξι (6) θέσεις Αντιδημάρχων.
4.Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Ιωνίας έχουν καλυφθεί οι πέντε (5) από τις έξι  (6) δικαιούμενες θέσεις Ειδικών Συνεργατών- Συμβούλων- Συνεργατών Δημάρχου σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των Αντιδημάρχων.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄& ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄).
6. Την με αριθμ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική  εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20342/03-8-2023 Βεβαίωση  ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, για την παροχή συμβουλών σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής , ένταξης μεταναστών στην τοπική κοινωνία και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσφύγων / παιδιών μεταναστών .
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
   Την πρόθεσή μας για την πλήρωση μιας θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Συμβούλου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από πρόσωπο το οποίο θα έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα, και θα ασχοληθεί με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για θέματα που αφορούν την παροχή συμβουλών σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, ένταξης μεταναστών στην τοπική κοινωνία και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσφύγων / παιδιών μεταναστών.
   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
2.Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης    με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής  Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος  τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
3. Άριστη γνώση  μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).
4. Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (β) επεξεργασία κειμένων, (γ) υπολογιστικά φύλλα, (δ)  υπηρεσίες διαδικτύου.
5.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
   Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων
5. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επιστημονικής ενασχόλησης
6. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 12 έως 17 του Ν. 3584/2007.
   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ έως 15.00 μμ., είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία 14234, τηλ. επικοινωνίας 213 2000472/403).
   Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου ενεργείται από το Δήμαρχο, ο οποίος  προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
Πατήστε εδώ για:
           Εσωτ. Διανομή :
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Γεν. Γραμματέας
Μοιραστείτε
Close Search Window