Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία 09.05.2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 10520
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
www.neaionia.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας»

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια συμπληρώσεως του Εντύπου Οικονομικής Προσφορά, για την ανάληψη της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 113.787,39€ (προ ΦΠΑ) που περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές της κατηγορίας μελετών :
Μελέτη κατηγορίας 9 για Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές : 98.945,56€ € (προ ΦΠΑ) πλέον απροβλέπτων 15%.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση τροποποίησης / επικαιροποίησης των υφιστάμενων μελετών, από την οποία θα προκύψει, σε δεύτερη φάση, ο προϋπολογισμός των απαραίτητων εργασιών υλοποίησης των μέτρων πυροπροστασίας σε σαράντα εννέα σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) για το ποσό των 97.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και για το υπόλοιπο ποσό των 43.756,37 ευρώ η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις , περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης].
Κωδικός CPV του έργου είναι ο 713200000-7.
Η μελέτη έχει προθεσμία εκπόνησης έξι (6) μηνών.
Περιοχή εκτελέσεως της μελέτης είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (NUTS:EL301).
Τα τεύχη δημοπρατήσεως της μελέτης διατίθενται υπό ηλεκτρονικό μορφή δωρεάν στην εθνική διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή στην ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr
(ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi).
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη παρέχονται στους προσφέροντες έως 03.6.2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εφόσον αυτές ζητηθούν έως 31.5.2022. Αρμόδιος υπάλληλος η κα. Κονσόλογλου Ελισάβετ, τηλ. 213-2000474 -fax 210-27140900 – ηλ. δ/νση ekonsologlou@neaionia.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες επί δώδεκα μήνες από της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί να γίνει την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο για την ανάληψη της μελέτης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές).
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας , ήτοι στην κατηγορία 9 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετοχής ύψους 2.275,75€ και ισχύος τουλάχιστον έως για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (12 μήνες), ήτοι μέχρι 07.07.2023.
Κατά πράξεως ή παραλείψεως του Δήμου σχετικός με τον διαγωνισμό είναι δυνατό η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής κατατίθεται ηλεκτρονικώς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς τον Δήμο, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρώμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της ασκήσεως της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Ο Δήμος δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ), ο δε διαγωνισμός δεν αφορά σε από κοινού διαδικασία συνάψεως δημόσιας συμβάσεως.
Η παρούσα περίληψη επέχει θέση μόνον ανακοινώσεως και δεν υποκαθιστά την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Χατζησαββίδης

 

Πατήστε εδώ για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για τα τεύχη δημοπράτησης (.zip) πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window