Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 153:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιστήριξη πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 154:   Ανάκληση υπ’ αρ. 12/2022 πράξεως Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ανεσκευασμένου πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 155:   Έγκριση επανασυνταχθείσας Στατικής Μελέτης του έργου: “Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων και κοπή δέντρων”.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 156:    Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 157:    «Μερική ακύρωση της αριθ. 11/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας [για το ΤΜΗΜΑ 1 του εν εξελίξει Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021], σε συμμόρφωση της αριθ. 520/2022 εκδοθείσας απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 158:    Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 159:    «Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 160:    Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 161:    Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης ,ελέγχου και επισκευής καθώς και στην έκδοση των απαιτούμενων ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 162:    ‘Εγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2022 για το Α΄ τρίμηνο, του ΝΠΔΔ του Δήμου Νέας Ιωνίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 163:    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ τριμήνου 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 164:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/1/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 165:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/1/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 166:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/1/2022 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 167:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/1/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 168:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 169:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 170:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2022 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 171:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 172:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 173:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 174:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2022 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 175:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 176:   Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Γεώργιο Παντελεάκη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 177:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου 2022 ποσού 322.986,34».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window