Ειδήσεις - Τύπος|

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία,  30/8/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ/λλου 19084
Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα    : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση    :    Αγ. Γεωργίου 40
        και Αντλιοστασίου
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες    :    Ε. Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο    :    213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου 5χ5 Αλσούπολης και γηπέδου πετοσφαίρισης»

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Την παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16
2. Την υπ΄αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

Ανακοινώνεται η διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου, της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016 για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου 5χ5 Αλσούπολης και γηπέδου πετοσφαίρισης», προϋπολογισμού 72.580,64 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος, η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4-9-2018 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

        Ο Διευθυντής
        Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:   
α)    Γραφείο Δημάρχου
β)    Φάκελος έργου 4/18   
γ)    Χρονολογικό Αρχείο   

Μοιραστείτε
Close Search Window