Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ν. ΙΩΝΙΑ 06/12/2017                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ              Αρ. Πρωτ.40581  
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                                                      
                                                                
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
            Ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, και η προμήθεια  τροφής ζώων και κλουβιά για γάτες, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φ.π.α, από τα οποία το ποσό των 5.984,00 ευρώ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και το υπόλοιπο ποσό των 4.000 ευρώ τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2018, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
                   Κωδικοί CPV:
•    CPV :  15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα
•    CPV :  34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς & βοηθητικά μέσα μεταφοράς
•    CPV :    85200000-1  Κτηνιατρικές υπηρεσίες
            Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr.
            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Αγ. Γεωργίου 40 Τ.Κ.14234  Νέα Ιωνία.
            Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40
Τ.Κ: 14234
         Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 19/12/2017 ημερομηνία και 10:00 π. μ ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή ως την 18/12/2017 και ώρα 14:30 μ.μ. (στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γραμματείας-Πρωτοκόλλου με διαβιβαστικό).
         Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται και απ’ ευθείας στην Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού από 10:00 π. μ ώρα μέχρι την 10:30π. μ ώρα.
         Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δώσουν προσφορά για κάθε τμήμα χωριστά η και για τα δυο τμήματα, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών η υπηρεσιών του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με  αριθ. πρωτ. 25304/06-09-2017 μελέτης και της με  αριθ. πρωτ. 20398/12-07-2017 μελέτης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και αποτελεί το Παράρτημα Α της Διακήρυξης.
          Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
           Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος  Στυλογιάννης & Λάμπρος Πολύζος -Τηλ.2132000456-9, FAX 210-2776131.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ
Για την διακήρυξη πατήστε εδώ
Για την μελέτη για την προμήθεια τροφής ζώων και κλουβιών πατήστε εδώ
Για την μελέτη φιλοξενίας αδέσποτων ζώων πατήστε εδώ
Για το παράρτημα Β-Έντυπα προσφορών πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window