Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


                                                                                                    Καταχωριστέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Νέα Ιωνία,  25/06/2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                               Αρ. Πρωτ. 18755
Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Τηλέφωνο     : 213 2000456, 451, 459   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

    προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων»,με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ., Ο.Π.Α.Ν., & ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)», συνολικής δαπάνης  109.979,45 ευρώ, με Φ.Π.Α. 13% & 24%. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 75562.

   Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη και η Προκήρυξη θα αναρτηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.neaionia.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών►Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Κωδικός C.P.V.:18424000-7, 19640000-4, 33760000-5. 39224000-8, 39224300-1, 39830000-9, 39224320-7 ………… (βλ. αριθ.10024/04-04-2019 Μελέτη τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού).

   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η Τετάρτη, 26/06/2019 και ώρα 08:00 π.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 10/07/2019 και ώρα  15:00 μ.μ.

   Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Τρίτη 16/07/2019, και ώρα 11:00 π.μ.

   Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές   ανά είδος θα είναι σταθερές και αμετάβλητες και θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ ή/και για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

   Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό (%), υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ  που θα συμμετέχουν, ήτοι 155,90 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 1, 129,03 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 2,  885,35 για το ΤΜΗΜΑ 3,  513,28 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 4, 87,22 ευρώ  για το ΤΜΗΜΑ  5 και 3,18 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 6. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, το αναλογούν ποσό ανέρχεται στα 1.773,96 ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

   Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: 213 2000456, 451, 459, fax: 210 2776131&e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κος Ν. Τζες).

Κοινοποίηση:   
Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ»   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window