Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                 ΑΔΑ: 7Ψ8ΑΩΚΥ-0ΙΡ
                                                            
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία:   25  / 10  /2016
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ:   28301
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ  Απόφασης: 340

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄. 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ν. Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήμαρχοι.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012, σύμφωνα με τις οποίες, ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία Αντιδημάρχων,  ορίζεται ως εξής: «……. έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι οι τρεις (3)…..».  «Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας, ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010».
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΟΕΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ  510/29-9-2015 τ.Β.
5. Την υπ΄ αριθ. 456/31073/2-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΛ9ΩΚΥ-ΥΧ9) απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι για το χρονικό διάστημα από 2-9-2014 – 28-2-2017. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Όλγα Κατημερτζή, Φώτιος Τσομπάνογλου και Χρήστος Κανλής θα υπηρετούν με αντιμισθία.
6. Την υπ΄ αριθ. 161/12677/18-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΚΥ-ΔΘΒ) απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Σάββας Χατζηκωνσταντίνου, χωρίς αντιμισθία.
7. Την υπ΄ αριθ. 259/20260/25-7-2016 (ΑΔΑ: 6Φ93ΩΚΥ-ΞΗ9) απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Παιδείας, χωρίς αντιμισθία  ο κ. Παναγιώτης Κωστάκης στην θέση της παραιτηθείσας κ. Όλγας Κατημερτζή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την με αριθμό 161/12677/18-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΚΥ-ΔΘΒ)  προηγούμενη  απόφαση του και ορίζει ότι ο  κ. Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Αντιδήμαρχος,  με τις ίδιες αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί με την ανωτέρω απόφαση,  θα υπηρετεί με αντιμισθία.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει  η 161/12677/18-5-2016 απόφαση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της.
                                                               

                                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

ΚΟΙΝ:  – Γραφείο Δημάρχου
           – Δ/νσεις και τμήματα
          – Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
                                                        
 

Μοιραστείτε
Close Search Window