Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία : 21/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 41η                                 Συνεδρίαση  41η
Αρ. πρωτ: 28023

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 7.874,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% εις βάρος του : Κ.Α. 35.7131.0002 με  τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού».-Έγκριση της με αρ.πρωτ. 27528/18-10-16 μελέτης του τμήματος συντήρηση πρασίνου της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window