Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 484:  «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 8334/08-04-2022 του Δήμου Ν. Ιωνίας και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. ΧΑΤΖΑΚΗ» για την συμπληρωματική προμήθεια ποσότητας 1.544,90 λίτρων πετρελαίου κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Κ.Α.20.6641.0001) με αντίστοιχη ισόποση μείωση από την Διεύθυνση Διοικητικών (Κ.Α. 10.6641.0002»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 485:  «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης ενημερωτικών φυλλαδίων για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων (Ελληνικού Δωδεκαημέρου), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την πληρέστερη και γρηγορότερη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου, των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων (Ελληνικού Δωδεκαημέρου).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 486:  Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν3852/2010.

Πράξη 487:  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου προς πληρωμή δαπάνης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 488:  Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 489:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 490:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 491:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2022 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 492:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 493:  Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 494:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.31066).

Πράξη 495:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.31067).

Πράξη 496:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.31145).

Πράξη 497:  Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στον Ο.Π.Α.Ν.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 498:  «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων (Ελληνικού Δωδεκαημέρου).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 499:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως-ΙΒ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 630.343,16 €».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 500:  «Κατανομή ποσού ύψους 7.200,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 501:  «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 10η,11η, και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window