Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 335η:    «Αποδοχή μελέτης και έγκριση αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τις διατάξεις άρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση άνευ προηγουμένης δημοσιεύσεως)· επίσης έγκριση της οικείας προσκλήσεως και ορισμός του οικείου γνωμοδοτικού οργάνου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 336η:    «Αποδοχή της τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 337η:    «Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια προμηθείας υπό τίτλο: «Προμήθεια στηρίγματος πυροσβεστήρος οροφής μήκους 55 εκ.»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 338η:    «Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, εξωδίκων και λοιπών εγγράφων του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής σε δικαστικούς επιμελητές για το έτος 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 339η:    «Ανάθεση προμήθειας αντλιών για το Γ’ ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 340η:    «Έγκριση η μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Νέος Προσωρινός Ανάδοχος (Σε συμμόρφωση της με αριθ.1600/23 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ) του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 341η:    «Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη».
Πράξη 342η:    «Τροποποίηση της 326/05-12-2023 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 343η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 344η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 345η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2023 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 346η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 347η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 348η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 349η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2023 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 350η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 351η:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 696.464,89€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΙΒ κατανομή έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 352η:    «Κατανομή ποσού 191.106,81 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 353η:    «Κατανομή ποσού 114.760,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window