Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 404:    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 405:    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 3ο τρίμηνο , του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 406:    Ανάκληση της αριθμ.368/2022 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 407:    Διαγραφή οφειλής (αρ.πρωτ.26029/2022).
Πράξη 408:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Τσινίδη Κυριάκου, χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window