Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 353:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 354:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2019-2020» και σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 355:  Αποζημίωση συμμετοχής σε επιτροπές. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 356:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001 και 40.6662.0001, για εργασίες συντήρησης ατομικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων και εγκαταστάσεων έτους 2022-2023 για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 357:  «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση μελέτης για την προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου -Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων) του Δήμου Νέας Ιωνίας». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 358:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής υπογραφής. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 359:  Διαγραφή προσαυξήσεων από βεβαιωμένη οφειλή.

Πράξη 360:  Ορισμός δικηγόρου-Ψήφιση πίστωσης. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 361:  Ψήφιση πίστωσης. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 362:  Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 22659).

Πράξη 363:  Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 22662).

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel