Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία: 6/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 25η                                    Έκτακτη Συνεδρίαση 24η
Αρ. πρωτ.: 23606

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 24η Έκτακτη Συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 74 του Ν. 4555/18 που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www. epresence.gov.gr) λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, σήμερα Τετάρτη 6-10-2021 και ώρα 19:30 για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

«Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός Προέδρου στο Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ)», σε αντικατάσταση αποθανόντος Ιωάννη Ιωάννου».

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω Υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν στην λειτουργία του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel