Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 3:    Α) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των υποέργων με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με αρ. πρωτ. 12.143/29-11-2021 Πρόσκληση με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Β) Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας. Γ) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή της εν λόγω πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 4:    Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 5:    Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 6:    Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 7:    «Εκτέλεση της με αρ. 19776/2018 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Πράξη 8:    «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 9:    Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.738-12/1/2022).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 10:    Έγκριση του από 17-1-2022 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης, της μελέτης με αριθ.πρωτ.1070/17-1-2022, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα δυο μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού η την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την με αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) και καθορισμός όρων, της διαδικασίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.536,52 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 11:    «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 12:    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 13:    Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφοράς κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 14:    Εγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστήριξη πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 15:    Εγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και άλλες σποραδικές αποκαταστάσεις».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 16:    Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 17:    Γνωμοδότηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απόκτηση χώρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 18:    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window